Wycena nieruchomości to proces, w którym dokonuje się określenia wartości rynkowej nieruchomości, wartości odtworzeniowej oraz ustalenia jej wartości katastralnej. Szczegółowe informacje dotyczące wyceny nieruchomości określa ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Na czym polega wycena nieruchomości?

terminowa wycena nieruchomości - warszawaOkreślenia wartości nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy, który legitymuje się państwowymi uprawnieniami zawodowymi. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa prowadzi rejestr rzeczoznawców majątkowych, w których można zweryfikować osobę, której zlecono dokonanie wyceny. Aby uzyskać właściwe uprawnienia, kandydat na rzeczoznawcę, musi ukończyć studia z zakresu szacowania nieruchomościami, odbyć praktykę zawodową oraz zdać egzamin państwowy. W procesie wyceny nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy, pozostaje stroną niezależną. W toku szacowania wartości rzeczoznawca opracowuje operat szacunkowy, który stanowi jego autorską opinię. Operat szacunkowy zawiera opis stanu prawnego nieruchomości, stanu techniczno – użytkowego, stanu otoczenia i zagospodarowania. Istotną część stanowi analiza przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Terminowa wycena nieruchomości – Warszawa, do kluczowych części operatu szacunkowego należy analiza rynku lokalnego, w której rzeczoznawca dogłębnie bada trendy kształtowania się cen transakcji lub stawek czynszu odnotowanych dla danego typu nieruchomości oraz bieżącą sytuację na rynku. Następnie przeprowadzane jest szacowanie wartości nieruchomości, opierając się na danych rynkowych. Metodologia wyceny ściśle związana jest z celem, dla którego opracowywany jest operat szacunkowy oraz z rodzajem wartości, która podlega oszacowaniu. Do dwóch najczęściej szacowanych należą: wartość rynkowa oraz wartość odtworzeniowa. Definicja wartości rynkowej nieruchomości jest zawarta w art. 151 ust. 1 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. 

Wartość rynkową nieruchomości stanowi oszacowana kwota, jaką w dniu wyceny można uzyskać za daną nieruchomość w transakcji sprzedaży. Przy czym, strony mające zamiar zawarcia umowy przeprowadzenia transakcji nabycia lub sprzedaży nieruchomości działają w poczuciu pełnej świadomości dokonywanej pełnej transakcji oraz bez przymusu.